Letsel en letselschade

     

Re-integratie en ontslag

Wanneer u met arbeidsletsel arbeidsongeschikt van uw werk bent uitgevallen, zult u na (gedeeltelijk) herstel willen re-integreren om zo uw leven weer een zinvolle invulling te geven en uw arbeidsplaats en -inkomsten zeker te stellen. Op grond van de re-integratieregelgeving in de Wet Verbetering Poortwachter en de WIA en de ontwikkelde rechtspraak is uw werkgever verplicht om u bij deze re-integratie te helpen. Maar ook de voor het arbeidsletsel aansprakelijke partij (of diens verzekeraar!) is gehouden om zich tot uw re-integratie in te spannen, namelijk bij wijze van schadevergoeding, waardoor hij de kosten die daaruit voortvloeien dient te vergoeden.

Omdat een succesvolle re-integratie zo erg belangrijk is voor de rest van uw leven, is het cruciaal dat deze re-integratie op een zorgvuldige wijze wordt begeleid. Indien re-integratie bij uw eigen werkgever nog aan de orde is, zal de Arbodienst daarbij een actieve rol moeten spelen. De bedrijfsarts maar ook een arbeidsdeskundige of re-integratiedeskundige kunnen hierbij helpen. Arbeidsletsel Advocaten zal deze activiteiten voor u monitoren en begeleiden.

In de praktijk blijkt nog al eens dat een werkgever niet geneigd is om aangepast werk te creëren omdat hij de inspanningen daartoe te duur of te lastig vindt of omdat hij bang is dat de werknemer weer uitvalt en hij opnieuw verplicht wordt hem een lange periode ziekengeld te betalen. Het kan ook zijn dat de Arbodienst haar werkzaamheden onvoldoende verricht. Een slepend arbeidsconflict en uiteindelijk ontslag kunnen dan in het verschiet liggen.

Aangezien ArbeidsletselAdvocaten deskundig is op het terrein van het ingewikkelde re-integratierecht kan zij zich gericht inspannen om uw werkgever alsnog tot het aanbieden van passend werk te dwingen. Mocht interne re-integratie toch niet mogelijk blijken dan kan ook een andere oplossing gezocht worden zoals re-integratie buiten de onderneming van uw werkgever of zelfs het ontwikkelen van een geheel nieuwe loopbaan. Omdat ArbeidsletselAdvocaten toegang heeft tot een netwerk van re-integratiebureaus, kan zij dan een re-integratiebureau inschakelen dat u bij uw verdere re-integratie gaat begeleiden. De aansprakelijke partij (of diens verzekeraar!) is gehouden de kosten daarvan te vergoeden waar ArbeidsletselAdvocaten zich hard voor maakt.

Indien een arbeidsconflict dreigt uit te lopen op ontslag dan staat ArbeidsletselAdvocaten u bij in de beslechting van het geschil, in de onderhandelingen over een adequate afvloeiingsregeling ('gouden handdruk'), en in de gerechtelijke procedure indien er in overleg geen resultaat wordt bereikt.

direct GRATIS ADVIES of een second opinion van onze advocaten?
Bel: 0800 - 220 22 00