Hoe wij u helpen?

     

Het stappenplan

Wij begrijpen dat de route om tot vergoeding van uw schade te komen voor u moeilijk te overzien is. U heeft immers niet eerder met letselschade te maken gehad. Het realiseren van een rechtvaardige schadevergoeding is vaak via een aantal stappen te onderscheiden. Hieronder leggen wij deze stappen uit.

  1. Het eerste gesprek; wat is er gebeurd en wat zijn uw kansen?
  2. Het aansprakelijk stellen van de tegenpartij
  3. Opvragen medische gegevens
  4. Inventariseren schade en voorschotten
  5. Starten re-integratie
  6. De definitieve schadevergoeding

Stap 1. Het eerste gesprek; wat is er gebeurd en wat zijn uw kansen?

In ons eerste gratis adviesgesprek luisteren we naar wat er precies is gebeurd, stellen we u een aantal vragen en proberen hiermee tot een eerste beoordeling te komen; welke informatie ontbreekt er nog, wat zijn uw kansen en wat zijn de risico's. Aan de hand hiervan doet onze letselschadeadvocaat u een duidelijk voorstel van hoe hij uw zaak gaat aanpakken. Dit alles wordt opgenomen in een schriftelijk plan van aanpak.


Stap 2. Het aansprakelijk stellen van de tegenpartij

Wanneer u besluit om een vergoeding van uw letselschade op de aansprakelijke partij te willen verhalen, zullen wij voor u deze tegenpartij aansprakelijk stellen. Dit gebeurt door middel van een brief.

Het kan ook zijn dat er juridisch meerdere partijen aansprakelijk zijn. Wanneer u bijvoorbeeld bij een bedrijfsongeval door een uitzendbureau bent uitgezonden dan zijn het uitzendbureau en de werkgever aansprakelijk.

Wanneer de aansprakelijke partij weigert te reageren of aansprakelijkheid afwijst, zullen wij, in overleg met u, een gerechtelijke procedure starten. 


Stap 3. Het opvragen van uw medische gegevens

Wanneer de aansprakelijke partij of zijn verzekeraar aansprakelijkheid heeft erkend, start het schaderegelingstraject. In dit traject gaan wij uitgebreid uw letsel en daaruit voortvloeiende financiële schade inventariseren.

Dit begint met het opvragen van de beschikbare medische gegevens met betrekking tot uw letsel, de behandelingen die u heeft ondergaan en uw eventuele arbeidsongeschiktheid. Daarvoor schakelen wij één van de medisch adviseurs in met wie wij samenwerken. Zij vragen met uw toestemming informatie op bij uw huisarts, fysiotherapeut en behandelend specialisten. Ook verzamelen zij informatie van de bedrijfsarts en de verzekeringsarts van het UWV. Onze medisch adviseur geeft dan een medisch advies over uw letsel. 

Hiermee kan richting de tegenpartij het letsel, de omvang van uw beperkingen en het verband met het ongeval worden aangetoond. 


Stap 4. Het inventariseren van uw financiële schade

Tegelijkertijd gaan wij uw financiële schade inventariseren. Daarvoor bespreken wij met u uitgebreid alle mogelijke schadeposten. Wij gaan dan zo snel als mogelijk de tot dan toe geleden schade in een eerste schadeoverzicht verwerken en deze ter vergoeding bij de aansprakelijke partij indienen. Deze zal dan worden verzocht om deze schade te vergoeden alsmede om een voorschot te betalen op de (eerstkomende) toekomstige schade. Dit om te voorkomen dat u in financiële problemen komt. Vergoedt deze partij, de geleden schade niet, dan kunnen wij dit aan de rechter voorleggen.

Gedurende het gehele schaderegelingstraject, zullen wij telkens tussentijds een nieuw schadeoverzicht opstellen. Dit om ook gedurende dit schaderegelingstraject te bereiken, dat uw lopende schade tussentijds wordt vergoed en u niet in financiële problemen komt. 


Stap 5. Starten re-integratie

In het geval dat u door het ongeval arbeidsongeschikt bent geraakt en u uw werk niet meer kunt verrichten, concentreren wij ons op re-integratie in passend werk. Uiteindelijk wil niemand 'thuis op de bank' blijven zitten, maar zelf geld verdienen.

Als slachtoffer van letselschade heeft u jegens de aansprakelijke partij recht op vergoeding van kosten. Wij werken samen met enkele gerenommeerde re-integratiebureau's, die u op kosten van de aansprakelijke partij kunnen begeleiden bij uw terugkeer in het arbeidsproces. Het einddoel is een passende functie, die recht doet aan uw persoon, zowel wat betreft uw belastbaarheid als uw wensen.


Stap 6. De definitieve schadevergoeding

Gedurende het schaderegelingstraject zal uw herstel en re-integratie nauwlettend gevolgd worden. Indien uw medische situatie niet meer veranderd, spreken we over een zogenaamde eindtoestand. Bij ernstig letsel is het vaak nog nodig om een onafhankelijk medisch deskundige in te schakelen om te onderzoeken in welke mate er sprake is van blijvend letsel en wat de gevolgen hiervan zijn. Aan de hand van dit onderzoek kan worden bepaald wat u in toekomst nog wel en wat u niet meer kunt. 

Wanneer sprake is van een medische eindtoestand en ook het re-integratietraject is beëindigd, kan uw schade op een verantwoorde wijze naar de toekomst toe worden berekend en worden afgewikkeld.

Soms is de berekening van bepaalde schadeposten naar de toekomst toe ingewikkeld. Bijvoorbeeld in geval van toekomstige inkomensschade en pensioenschade. In dat geval kunnen wij een beroep doen op rekenkundige bureaus uit ons netwerk die deze schade 'tot achter de komma' berekenen, zodat u niets tekort komt.

Indien met de aansprakelijke partij een akkoord wordt bereikt over vergoeding van de gevorderde schade, wordt dit akkoord in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst opgenomen. Indien er geen akkoord kan worden bereikt, kunnen wij naar de rechter stappen.

Lees meer over de kosten

direct GRATIS ADVIES of een second opinion van onze advocaten?
Bel: 0800 - 220 22 00